Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. .Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych, jest CENTRUM ZDROWIA ANTOSZÓWKA SP. Z O.O. z siedzibą ul. Fabryczna 71, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599 325 73 26 tel. : 606 910 304 adres e-mail: biuro@antoszowka.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Kilian, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod emailem – kancelaria@rodoszczecin.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

art. 6 ust. 1 lit. b oraz oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO tzn.:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej Pacjentów;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania świadczenia, której jesteście Państwo stroną ;
 • Realizacja wszystkich czynności poprzedzających zawarcie świadczenia;
 • Realizacja przedmiotu świadczenia oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych ze świadczeniem;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn.:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny ;
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. :

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa klientom ADO i innym osobom;
 • Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do ADO.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy i wykonania świadczenia lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

5. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj.

 • w związku z realizacją 5 letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.
 • Przedstawiciela ustawowego, Opiekuna prawnego lub Opiekuna faktycznego Pacjenta i innej osoby upoważnionej – będą przetwarzane przez administratora w okresie wykonywania świadczeń zdrowotnych i zostaną usunięte niezwłocznie po utracie przez wyżej wymienionych prawa do reprezentowania i decydowania o Pacjencie, a także utraty lub zrealizowania udzielonego upoważnienia. W zakresie w jakim dane osobowe wyżej wymienionych osób stanowią część dokumentacji medycznej Pacjenta, dokumentacji księgowej, postępowań związanych z roszczeniami, dane będą przetwarzane przez administratora w czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji, wynikający z obowiązujących przepisów.
 • Zgodnie z art.29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą Prawo farmaceutyczne dane osobowe medyczne będą przechowywane przez następujące okresy:

a) podstawowa dokumentacja medyczna (karty pacjenta) – 20 lat

c) skierowania, zlecenia – 5 lat

6. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

7. Państwa Dane nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.