Diagnoza psychologiczna

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Często traumatyczne przeżycia czy silne emocje zaburzają racjonalne myślenie. Osoby zmagające się z trudnościami w życiu zawodowym i prywatnym czują się przytłoczone i bezsilne. Obiektywna ocena sytuacji pomaga w ustaleniu przyczyny napotykanych problemów i zaplanowaniu dalszych działań. 

W naszej siedzibie w Gorzowie Wielkopolskim jest prowadzona profesjonalna pomoc i diagnoza psychologiczna. Konsultacja z terapeutą jest często niezbędna w leczeniu uzależnień czy stanów lękowych. Należy pamiętać, że zaburzenia psychiczne mogą skutkować występowaniem objawów klinicznych, jak zaburzenia snu i odżywiania. Dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Diagnoza psychologiczna koncentruje się na sprecyzowaniu problemów zgłaszanych przez pacjenta, określeniu ich źródeł oraz ustaleniu możliwych form pomocy i dalszego działania. Pozwala także znaleźć potencjał pacjenta, który będzie wspierać pokonywanie trudności. Opiera się o wywiad z pacjentem oraz wykorzystanie różnorodnych metod testowych dobieranych do indywidualnych potrzeb. W naszych gabinetach w Gorzowie Wielkopolskim prowadzone są, między innymi:

 • diagnoza potencjału intelektualnego i procesów poznawczych;
 • analiza struktury osobowości i temperamentu, strategii zaradczych, kompetencji i postaw wychowawczych;
 • badanie funkcjonowania systemu rodzinnego, trudności rozwojowych i szkolnych u dzieci i młodzieży.

Testy psychologiczne:

Konsultacja i diagnoza przeprowadzone przez psychologa ma na celu pomoc zarówno pacjentom, jak i ich bliskim. W Centrum Zdrowia Antoszówka w Gorzowie Wielkopolskim współpracujemy z wykwalifikowanym, certyfikowanym personelem, posiadającym uprawnienia i narzędzia do wykonywania następujących standaryzowanych testów psychologicznych:

 • MMPI-2
 • SCID-5
 • SB-5
 • NEO-FFI
 • EPQ-R
 • FCZ-KT
 • INTE
 • CISS
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • Test Matryc Ravena
 • Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
 • KKM
 • KRR
 • KSP
 • SOR
 • ASRS

Przeprowadzenie odpowiednich testów pozwala na oszacowanie przewag i deficytów w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego. Konsultacje mogą też mieć charakter ewaluacyjny i służyć ocenie możliwości edukacyjnych dziecka czy badaniu funkcji poznawczych osób starszych.

Diagnoza może stanowić punkt zwrotny leczenia

Wiele osób nie potrafi ustalić źródła swoich problemów, a co za tym idzie, ich przepracować. Rozpoczęcie terapii to często krok milowy w poznaniu własnych potrzeb.

Dobry psycholog udzieli Państwu pomocy poprzez takie działania jak diagnoza czy konsultacja psychologiczna. Zapraszamy do gabinetów w Gorzowie Wielkopolskim. Oferujemy też spotkania online.

Opis procesu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2 oraz SACS-R

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie występowania u danej osoby zaburzeń ze spektrum autyzmu lub ich wykluczenie. Przeprowadzamy obserwację dzieci z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2 oraz SACS-R.

Zgłoszenia na diagnozę może dokonać wyłącznie opiekun prawny.

Kogo można badać testem ADOS-2 oraz jak przebiega badanie? Przebieg badania jest zależny od wieku osoby badanej. Procedura diagnostyczna może odbywać się zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dolna granica wieku osoby badanej to 12 miesiąc życia, kiedy to dziecko potrafi samodzielnie poruszać się po gabinecie. Narzędzie ADOS-2 można stosować u badanych niemówiących oraz dobrze posługujących się mową. W Centrum Zdrowia Antoszówka diagnozujemy dzieci, młodzież oraz tzw. „młodych dorosłych” będących jeszcze w trakcie nauki szkolnej.

Diagnoza odbywa się w kilku opisanych poniżej etapach:

1. Wywiad diagnostyczny z rodzicem Przeprowadzenie wywiadu ma na celu uzyskanie informacji na temat przebiegu rozwoju i aktualnego funkcjonowania dziecka. Spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Czas trwania wizyty: około 1 godziny. Koszt pierwszego spotkania to 150,00 zł.

2. Wizyta diagnostyczna Wizyta diagnostyczna/obserwacja dziecka umawiana jest w innym niż wywiad terminie. Na obserwację należy przyjść z dzieckiem. Koszt drugiego spotkania to 450,00 zł

Obserwacja dziecka W trakcie obserwacji wykorzystujemy próby w oparciu o narzędzie diagnostyczne ADOS- 2/SACS-R, dotyczące funkcjonowania społeczno-komunikacyjnego dziecka oraz zabawy. Obserwowane jest także zachowanie. Próby dostosowane są do wieku oraz poziomu rozwoju mowy. Zespół omawia rodzicom wyniki, podsumowując spotkanie w oparciu o kryteria diagnostyczne, oraz informuje o dalszych etapach postępowania. Spotkanie nie obejmuje przekazywania zaleceń terapeutycznych. Łączny czas trwania wizyty: około 1,5 godziny. W sprawie zapisów na diagnozę prosimy o kontakt z rejestracją pod nr. Tel.: 606 910 304(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00).

ZASTRZEŻENIE Od pierwszego spotkania (wywiadu diagnostycznego) do zakończenia procesu diagnostycznego (postawienia lub wykluczenia rozpoznania) nie powinno upłynąć więcej niż 3 miesiące. Jeśli z przyczyn niezależnych od Centrum Zdrowia Antoszówka czas ten ulegnie wydłużeniu (np. na skutek niedostarczenia opinii, nagrań, wyników badań etc.), Centrum Zdrowia Antoszówka zastrzega sobie prawo do przerwania procesu diagnostycznego. Jest to spowodowane możliwością zdezaktualizowania uzyskanych wcześniej informacji na temat funkcjonowania diagnozowanej osoby. W takim wypadku, w celu uzyskania rozpoznania, proces diagnostyczny powinien być powtórzony, co będzie wiązało się z ponownym odbyciem wywiadu oraz obserwacji, a także z uiszczeniem opłaty wynikającej z cennika. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zespołem diagnostycznym, czas diagnozy może zostać wydłużony.